Adatkezelő megnevezése

Cégnév: TESA Textilhulladék feldolgozó és Forgalmazó Kft.
Székhely: 7700 Mohács, Budapesti ou.31.
Postacím:  7700 Mohács, Budapesti ou.31.
Telefon: + 36 69 311 230
Mobil: + 36 30 928 3747
E-mail cím: tesa@t-online.hu

Honlap: https://www.textilhulladek.hu

Tárhelyszolgáltató: Tárhelypark

TESA Kft.,(a továbbiakban  szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

TESA Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az alábbi honlapcímen: http://textilhulladek.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

TESA Kft.elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A TESA Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

TESA Kft.adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).